Persondata

PERSONDATAPOLITIK FOR BEHANDLING AF GÆSTE-, KUNDE OG LEVERANDØROPLYSNINGER

DATAANSVARLIG
Restaurant Rungsted Golf Klub er dataansvarlig.

Restaurant Rungsted Golf Klubs kontaktoplysninger er:
Restaurant Rungsted Golf Klub
Vestre Stationsvej 16
2960 Rungsted Kyst
Kontaktperson: Jonas Preisler
Telefon +45 45 86 41 49
Mail: jonas@holyone.dk

Restaurant Rungsted Golf Klub håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Restaurant Rungsted Golf Klub indgår aftale med gæster, kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst/kunde bestiller og køber én eller flere af Restaurant Rungsted Golf Klubs serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Restaurant Rungsted Golf Klub, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Restaurant Rungsted Golf Klub.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Restaurant Rungsted Golf Klub afgiver til Restaurant Rungsted Golf Klub i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Restaurant Rungsted Golf Klub.

RESTAURANT RUNGSTED GOLF KLUBS INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger indsamles af Restaurant Rungsted Golf Klub på følgende vis:

Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Restaurant Rungsted Golf Klubs serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Restaurant Rungsted Golf Klub.
Gennem browser cookies.
Fra sociale medier.
Via video- og tv-overvågning.
Når leverandører indgår aftaler med Restaurant Rungsted Golf Klub eller afgiver tilbud til Restaurant Rungsted Golf Klub.
Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

OPLYSNINGER SOM RESTAURANT RUNGSTED GOLF KLUB INDSAMLER
Restaurant Rungsted Golf Klub indsamler følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke-personfølsomme personoplysninger.
Købshistorik.
Oplysninger fra Restaurant Rungsted Golf Klub sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Restaurant Rungsted Golf Klub.
Browserinformationer.
Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner.

En gæst/kunde/leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give Restaurant Rungsted Golf Klub yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Restaurant Rungsted Golf Klub betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:
Handicap.
Allergi.
Særlige fødevarepræferencer.
Andre helbreds- eller medicinoplysninger.

Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Restaurant Rungsted Golf Klub dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Restaurant Rungsted Golf Klub modtager direkte fra gæster/kunder /leverandører, vil Restaurant Rungsted Golf Klub i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Restaurant Rungsted Golf Klub har modtaget af tredjeparter, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Restaurant Rungsted Golf Klubs vilkår og betingelser samt Restaurant Rungsted Golf Klubs persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN OG BEHANDLINGEN?
Restaurant Rungsted Golf Klub indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. køb/salg af produkter eller ydelser.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Restaurant Rungsted Golf Klub indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:
Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Restaurant Rungsted Golf Klubs serviceydelser.
Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser
Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes booking.
Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
Forbedring og udvikling af Restaurant Rungsted Golf Klubs serviceydelser.
Tilpasning af Restaurant Rungsted Golf Klubs markedsføring og øvrige kommunikation.
Analyse af gæster/kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse.
Tilpasning af Restaurant Rungsted Golf Klubs samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til gæster/kunder/leverandører.

HJEMMEL – DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN
Restaurant Rungsted Golf Klub vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Restaurant Rungsted Golf Klub, som du en gæst/kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med fest/middag/konference, restaurantbesøg og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil Restaurant Rungsted Golf Klub behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for afvikling af møder, selskaber, konferencer mv. samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Restaurant Rungsted Golf Klubs behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Restaurant Rungsted Golf Klub forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for gæstens/kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Restaurant Rungsted Golf Klub og kvaliteten af Restaurant Rungsted Golf Klubs serviceydelser og produkter.

Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes besøg hos Restaurant Rungsted Golf Klub oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Restaurant Rungsted Golf Klub alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, dit helbred etc.

I nogle situationer modtager Restaurant Rungsted Golf Klub personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældendegæster/kunder/leverandører om Restaurant Rungsted Golf Klubs vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER
Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/gæster/leverandører) forskellige rettigheder.

En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Restaurant Rungsted Golf Klub behandler om den registrerede.

En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Restaurant Rungsted Golf Klub har om den registrerede.

En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysningers, som Restaurant Rungsted Golf Klub har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Restaurant Rungsted Golf Klub ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Restaurant Rungsted Golf Klub ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som Restaurant Rungsted Golf Klub har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Restaurant Rungsted Golf Klub. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Restaurant Rungsted Golf Klub er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Muligheden for at trække samtykket tilbage, anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Restaurant Rungsted Golf Klub om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Restaurant Rungsted Golf Klub er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Restaurant Rungsted Golf Klub, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Restaurant Rungsted Golf Klub.

Skriftlig anmodning sendes til Restaurant Rungsted Golf Klub.

Restaurant Rungsted Golf Klub vil så vidt muligt indenfor en måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Restaurant Rungsted Golf Klub vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Restaurant Rungsted Golf Klub vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Restaurant Rungsted Golf Klub tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

SIKKERHED OG DELING AF PERSONOPLYSNINGER
Restaurant Rungsted Golf Klub beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Restaurant Rungsted Golf Klub der, i kraft af deres jobfunktion, har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang hertil.

Restaurant Rungsted Golf Klub kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Restaurant Rungsted Golf Klub tager løbende backup af de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Restaurant Rungsted Golf Klub underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Restaurant Rungsted Golf Klubs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Restaurant Rungsted Golf Klub benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Restaurant Rungsted Golf Klub indgår løbende databehandleraftaler med alle Restaurant Rungsted Golf Klubs leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

Restaurant Rungsted Golf Klub er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.

Restaurant Rungsted Golf Klub sletter dine personoplysninger, når Restaurant Rungsted Golf Klubs lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede.

COOKIES
Restaurant Rungsted Golf Klub anvender cookies. Yderligere oplysning om Restaurant Rungsted Golf Klubs cookiepolitik kan indhentes her.

KLAGE
Klage over Restaurant Rungsted Golf Klubs behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København.